Om oss

Vid KTH i Stockholm har det under många år bedrivits forskning inom kraftdistribution. Som ett prioriterat delområde har man önskat bidra till att säkerställa hög och långsiktig tillgänglighet i de svenska elnäten. Många program har under den senaste 20-årsperioden genomförts i tätt samarbete med nätbolag så som Vattenfall, Svenska Kraftnät, Fortum och ett flertal mindre och medelstora lokala och regionala nätföretag. Energiforsk har också varit tätt involverat i många projekt.

H2L etablerades under 2014 som en direkt konsekvens av denna forskning. Företaget fokuserar på åldringsprocesser i elnäten, utveckling av metoder och verktyg för utbytesplanering, samt tjänster till nätbolag som önskar stöd vid genomförandet av sina planeringsprocesser. 

Två av oss grundare, Patrik Hilber och Tommie Lindquist, har bägge doktorerat inom detta forskningsområde. Patrik har efter sin disputation i 2008 varit ledare för forskningsavdelningen RCAM (Reliability Centered Asset Management) vid KTH. Tommie har efter sin disputation varit aktiv inom SVK med ansvar för inom långsiktig underhållsplanering där.

Den tredje av oss grundare, Jonas Hahn, har ett långt förflutet både som ledare och rådgivare inom verksamhets- och affärsutveckling i Norden, inte minst inom energi- och kraftsektorn.

H2L startades på underlag av ett brett intresse bland ett antal nätbolag i Sverige gällande planeringsmetoder för hur loklnäten bäst kan föryngras med hänsyn till ekonomi och bibehållen tillgänglighet.