Kopplingen till KTH

Vid KTH finns en lång tradition att forska inom elkraftområdet. Skolan EE (Electrical Engineering) omfattar därför många underavdelningar och forskningsområden. En av dessa forskningsgrupper är RCAM, Reliability Centered Asset Management. Enheten etablerades 2002 som en direkt avknoppning av det arbete som tidigare pågått inom RCM, Reliability Centered Management.

Under Professor Lina Bertlings ledning specialiserade man sig inom RCAM på att utveckla och optimera underhållsmetoder för att kunna hantera de fysiska tillgångarna i elektriska kraftsystem på en så pass ekonomsikt och tillförlitligt sätt som möjligt. Detta är bland annat tätt besläktat med s.k. LCC-analys (Life Cycle Cost).

Forskningen har omfattat följande områden:

  • Underhållsplanering som utnyttjar optimeringmetoder med hänsyn till tillförlitlighets- och ekonomiparametrar
  • Tillförlitlighetsmodellering och analys av komplexa system
  • Livstids- och tillförlitlighets modellering för elektrokomponenter

Applikationsområdena har varit Elektriska Distributionssystem (inklusive HVDC), komponenter för transmission (brytare, frånskiljare och transformatorer) samt vatten-, vind- och kärnkraftsbaserade produktionssystem.

Majoriteten av de anställda i H2L har varit engagerade i denna forskning under många år, somliga sedan starten 2002. Patrik Hilber är doktor och docent och leder idag RCAM-enheten på KTH. Övriga har engagemang inom enheten antingen på hel- eller deltid.

Sammantaget gör detta att H2L har tillgång till omfattande kompetens på flera nivåer, allt från tillförlitlighetsanalys av elkraftkomponenter upp till systemanalys av komplexa kraftnät.
Denna samlade kompetens nyttiggör sig H2L av i samband med vidareutveckling av de metoder för åldrande kraftnät. Kärnan i H2Ls process är knuten till hur föryngringsaktiviteter (utbyten och uppgraderingar) ska optimeras tids- och kostnadsmässigt samt avbalanseras med effektivt underhåll.