Vad vi gör

Många lokala nätbolag står inför omfattande utbyten i åren framöver pga av att deras nätutrustning är i färd med att uppnå hög ålder. Konkret finns ofta också ett uppdämt utbytesbehov som måste prioriteras i det korta perspektivet.

H2L bidrar med att förenkla denna planeringsprocess med hjälp av metoder för att fördela koncentrationer av investeringar över tid och därigenom eftersträva en investeringsnivå som blir förutsägbar och av ungefär lika storlek år från år. Ett viktigt krav är emellertid att denna "förflyttning" av investeringar sker med bibehållen nättillgänglighet. För att säkerställa detta utnyttjas optimeringsalgoritmer och egenutvecklade metoder och verktyg. 

För att också kunna planera de årliga arbetena effektivt, är det viktigt att utifrån de överordnade utjämnade planerna, vara i stånd att ta fram årliga utbytesplaner på komponentnivå. För detta krävs flexibilitet så att de årliga investeringsnivåerna kan tillåtas variera mellan åren. Bl.a. måste det t.ex. vara möjligt att kunna ta hänsyn till alternativa investeringar så som kommunala utbyggnadsplaner m.m. H2L bidrar med också denna operativa planering och lägger då mycket stor vikt vid, att i sina modeller kunna ta hänsyn till många typer externa faktorer. Motivet är att skapa en så realistisk och effektiv årlig utbyteshantering som möjligt.

Utöver själva planeringsprocesserna, stödjer H2L också nätbolag med kravspecifikations- och upphandlingsprocesser. De samlade behoven från flera nätbolag som utbytesplaneringen ger, möjliggör just detta. Dessa koordineringsaktiviteter utnyttjar också de lokala samarbeten som nätbolag ofta redan driver.