Vår filosofi

Inom H2L har vi pekat ut några grundläggande element som i stor grad påverkar långsiktig stabilitet och tillgänglighet för nätinfrastrukturer. Till stora delar handlar det om att säkerställa mekanismer som ger förutsägbarhet för ägare och ledning.

  • Årlig rutin.  Föryngringsprocessen är kontinuerlig, lite görs varje år som en del av den fasta årliga planeringen, det s.k. "årshjulet".

  • Byten vid riktig tid. Att nätkomponenterna byts vid riktig tid, dvs inte för tidigt och inte för sent.

  • Stabil reinvesteringsnivå. Att investeringarna hålls på ungefär samma nivå år från år, samt att just denna nivå gjorts känd och blivit accepterad bland ägare och beslutsfattare.

  • Operativa planer. Det skall vara möjligt att förutse vilka utbyten/investeringar som skall genomföras år från år.

 

Den första delen tillvaratar att det årligen tas hänsyn till det förebyggande underhållet. Regelbundenheten medför att risken för överraskningar och därmed ett reaktivt underhållsbeteende, undviks.

Att nätkomponenterna byts i rätt tid är nödvändigt för att beslutsfattare ska känna förtroende för principen med preventivt utbyte. Komponenter ska bytas kontrollerat innan de riskerar att förorsaka oförutsedda driftstörningar. De skall ej heller bytas för tidigt, då detta lätt kommer upplevas som slöseri med resurser. För att eftersträva just riktig tidssättning, har H2L infört begreppet brukbarhetstid, ett begrepp som tar hänsyn till både ekonomisk- och teknisk livslängd hos komponenter. Brukbarhetstiderna får stort inflytande över den årliga planeringen.

Just pga viktigheten att erhålla goda estimat för brukbarhetstider, satsar H2L separat på en tjänst för att insamla felstatistik och andra parametrar som påverkar brukbarhetstiderna, från många nätbolag parallellt över lång tidsrymd. Detta bidrar till att gradvis erhålla bättre och bättre skattningar.

Vidare, att konvertera en mycket varierande behovsprofil till en profil som uppvisar ett jämnt återkommande investeringsbehov, kommer ge förutsättningar för nätbolaget att etablera en stabil finansieringsrutin som blir enkel att behandla beslutsmässigt på årlig basis. Återigen lägger detta tillrätta för förutsägbarhet.

Underlaget för investeringsbehovet skall dessutom kunna brytas ned på en operativ nivå så att detaljbehoven tydliggörs.