Våra utvecklingsaktiviteter

 

Vår ledstjärna är noggrannhet och användbarhet!

Att investera i nätinfrastruktur med syfte att föryngra och modernisera en nätinfrastruktur är ofta utmanande. Alternativen för hur investeringar skall företas är ofta väldigt många, och det blir därför viktigt att knyta sig till en vägledande filosofi. 

H2L satsar mycket på utveckling av metoder och verktyg som understödjer den grundläggande filosofin om att det bör vara brukbarhetstiden till de ingående komponenterna som styr föryngringsprocessen. Detta innebär att komponenterna bytes ut då de uppnår antingen sin tekniska- eller ekonomiska livslängd. 

För att kunna följa denna filosofi blir det viktigt att kunna skatta de parametrar som bestämmer brukbarhetstiderna för ingående komponenter med så stor noggrannhet som möjligt. Denna planeringsfilosofi blir då mycket effektiv och användbar. Av denna orsak satsar H2L mycket av sina resurser på att just förfina metoder och verktyg för att leverera goda skattningar för teknisk- och ekonomisk  livslängd, dvs något som ger goda brukbarhetstider.

Central process för felstatistik

De enskilda nätbolagen har ofta en god intuitiv känsla för brukbarhetstiden till nätens ingående komponenter. Det finns emellertid behov för att styrka dessa ofta ganska grova uppskattningar med mer noggranna data.

Inom det enskilda nätbolaget finns oftast inte tillräckligt bra underlag för att statistiskt kunna fastställa brukbarhetstider med god noggrannhet. Emellertid kommer man inte bort ifrån det faktum att det är just statistisk information som behövs, bl.a. felfrekvens som måste insamlas och systematiseras.

server

Kablar, utbytesstrategi

Inom de flesta nätbolag känner man igen sig i problematiken med kablar samt vilken filosofi man skall utnyttja för att kabelnätet skall underhållas mest effektivt. När skall kablarna testas? När skall de bytas?

Utmaningar med PEX från 70-talet är väl känt för många. Vidare frågeställningar av typen vilka åtgärder som skall sättas in då man analyserat felaktigheter på en kabelsträckning. Skall man fortsätta använda denna defekta kabel, eller skall den bytas ut? Vad göra med de gamla oljekablarna som blir allt äldre men som fortfarande ofta fungerar utmärkt?

kabel 2