ARG-Analys (Nulägesanalys)

Asset Repalcement Gap -analys

Logga ARG

 

Skjuter vi en "reinvesteringspuckel" framför oss med våra nuvarande planer?

Det kan ofta vara en utmaning med att hantera de samlade behoven av utbyten och renoveringar över tid. Utskifte av åldrande utrustning i preventivt syfte måste ständigt balanseras mot utbyggnadsplaner knutet till samhällsplanering samt avhjälpande underhåll som följd av oförutsedda händelser. Samtidigt ligger det förväntningar hos myndigheter, näringsliv och privata kunder att tillgängligheten närmast skall vara 100% till en av samhällets viktigaste grundfunktioner.

ARG-analysen reflekterar detta dilemma genom att identifiera det grundläggande tekniska utbytesbehovet för ingående komponenter. Den hjälper till att svara på följande nyckelfrågor:

  • Vilka utmaningar har vi i framtiden pga åldrande utrustning?
  • Hur väl möter de befintliga reinvesteringsplanerna dessa behov?

Bestämning av "Brukbarhetstider"

Brukbarhetstider är grundläggande vid fastställandet av tidpunkt för när utbyte av utrustning bör ske pga åldring.

Brukbarhetstiden defineras som den kortaste av den ekonomiska- och den tekniska livslängden för en komponent. 

badkarskurva 1

Utbytesskuld och utbytespuckel

Med kända brukbarhetstider och installationsår beräknas utbytesåren för samtliga ingående komponenter. Detta ger en bild av hur de totala utbytesbehoven fördelar sig, speciellt i form av utbytesskuld och utbytespuckel.

Pucklar 4

 

"Lägsta Genomsnittliga Reinvesteringsnivå", LGR

Förutsägbarhet är viktigt i samband med utarbetande av de årliga planerings- och beslutsunderlagen för nätföryngring till bolagsstyrelse, ledning och operativ ledning.

Ett effektivt sätt att uppnå detta är om de årliga investeringsbehoven justeras till ungefär samma storlek. 

Utjmnad

Effekter på intäktsramen

Som följd av regleringen 2016-19 kommer nätbolagens intäktsmöjligheter påverkas starkt av nätutrustningens ålder. 

Intktsramen