OAS-plan

Optimal Asset replacement Strategy

OAS graf

   

Hur planerar vi den kommande säsongen? 

Det finns mycket som påverkar den årliga planeringssituationen för ett nätbolag, bl.a. kommunens utbyggnadsplaner, eventuella större uppgraderingar för utökad kapacitet, viktiga industrikunder, resursbegränsningar etc.

Med OAS-planeringen tas det hänsyn till just dessa faktorer som påverkar förmågan att genomföra den optimerade utbytesplan som lagts under ARG-analysen, dvs den plan som lägger fast LGR, dvs "Lägsta Genomsnittliga Reinvesteringsnivån". Med andra ord, under OAS-fasen kopplas den optimala utbytesplanen till verkligheten genom att det också tas hänsyn till de alternativa prioritetena i verksamheten.

Som resultat erhålles den kommande säsongens genomförandeplan för långsiktig nätföryngring. Den skall kännas trovärdig och genomförbar för nätbolagets operativa enhet.

ARG-resultatet är utgångspunkten

OAS-planeringen är ett logiskt steg som följer ARG-analysen där koncentrationer av utbyten har jämnats ut så att de årliga utbytena ungefär blivit av samma storlek.

Den s.k. LGR, Lägsta Genomsnittliga Reinvesteringsnivå, är optimerad för att det samtidigt skall upprätthållas en jämn reinvesteringstakt och en hög tillgänglighet i nätet under ett långt tidsperspektiv.

LGR 2

Koppling till verkligheten

Den ideella plan som tagits fram under ARG-analysen måste anpassas för att kunna fungera som operativ plan för de löpande arbetena.

H2L stämmer av med nätbolaget de omständigheter som kommer att gälla för genomförandet, bl.a bestäms tillgången av ekonomiska medel och tillgången av installationspersonal för den aktuella säsongen.

Faktorer 1

Simulering av scenarier

Precis som för många andra verksamheter är nätföretagens framtid starkt beroende av omgivande faktorer samt den strategi och delstrategier som väljs.

Det kan t.ex. gälla politiska beslut som påverkar investeringar och behov för personella resurser, där den nya regleringen 2016-19 är ett gott exempel. Alternativt kan det vara av intresse att pröva ut olika typer av föryngringsfilosofi, t.ex om en viss typ av komponenter skall bytas ut i sin helhet eller om de ska genomgå ett uppgraderingsprogram. Inte minst kan detta vara aktuellt för nätstationer. Olika filosofier för hur kabelnätet skall föryngras kan också vara aktuellt att utprova effekterna av. Hur påverkas intäktsramen långsiktigt av de val som görs?

Scenarier 1

Underlag för kommande säsong

Med de villkor som nätbolaget framfört, tar nu H2L fram en OAS-plan som ska utgöra underlag för de planerade utbytena under kommande säsong.

OAS-planen är en operativ plan som är mycket konkret och beskriver de komponenter som ska bytas ut.

För viss typ av utrustning, t.ex. kablar, kan det förekomma att konditionskontroll utförs av utrustningen då brukbarhetstiden uppnåtts, samt att det utifrån utfallet bestäms om utbyte sker eller att brukbarhetstiden uppjusteras för just den aktuella komponenten. Dessa justeringar genomförs för samtliga komponenter som skall särbehandlas. En ny OAS-plan tas därefter fram som kommer att gälla för säsongens operativa arbeten för föryngring av nätinfrastrukturen.

operativplan

En naturlig del av årshjulet

För att OAS-processen verkligen skall ge det underlag som behövs för att kunna genomföra de årliga utbytesarbetena effektivt, är det viktigt att den uppdateras varje år.

Nya förutsättningar dyker upp, uppdatering av utförda arbeten måste registreras m.m. Samtidigt kanske det utvecklas nya tankar om hur man önskar planera det framtida underhållet. Då kan det vara fördelaktigt att simulera detta och på så sätt värdera de långsiktiga effekterna.

rshjul 1

Effekter på intäktsramen

De långsiktiga effekterna på intäktsramen bör normalt inte påverkas så mycket av årliga uppdateringar av OAS-planen. Emellertid kan det ske ändringar i de yttre förutsättningarna, alternativt att nätbolaget justerar sin underhållsfilosofi.

Intktsramen